natural

[ˈnætʃ(ə)rəl] [ˈnætʃ(ə)rəl]

adj. 天然的,非人为的;合理的,意料之中的;天生的,本能的;不做作的,真实的;亲生的;<旧>私生的;符合是非判断的;自然科学的;本位音的;(织物)原色的,本白色的;(铜管乐器)无键(或孔)的;(与)泛音列音符和间隔(有关)的;(桥牌)(叫牌)实叫的;(基督教神学)物质世界的,非精神的

n. 有天赋的人;适合人选;本位音;白键;(纸牌、掷骰子中)最好的组合;天然鱼饵;白痴

【名】 (Natural)(西)纳图拉尔(人名)

[ 复数:naturals 比较级:morenatural 最高级:mostnatural]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-23 19:25:47 2023-03-23 17:45:00 2023-03-23 17:46:06 2023-03-23 17:45:40 2023-03-23 17:28:51 2023-03-23 19:26:23 2023-03-23 18:03:11 2023-03-23 19:03:52 2023-03-23 17:37:57 2023-03-23 19:30:29 2023-03-23 17:47:54 2023-03-23 19:42:37 2023-03-23 19:29:09 2023-03-23 19:17:52 2023-03-23 18:43:23 2023-03-23 19:23:16 2023-03-23 19:11:05 2023-03-23 19:35:17 2023-03-23 18:09:30 2023-03-23 19:05:25